Algemene Voorwaarden


Hairdo by Vera is gevestigd aan de Gijbelandsedijk 62A, 2974 BD te Brandwijk en staat
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78378702.


1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en transacties tussen
Hairdo by Vera en haar opdrachtgevers. Hairdo by Vera accepteert geen Algemene
Voorwaarden van anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen
worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door
het reserveren c.q. boeken van een dienst van Hairdo by Vera.


2. Reiskostenvergoeding
2.1 De door Hairdo by Vera gemaakte reiskosten voor de werkzaamheden, buiten Brandwijk
(2974 BD), zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een
reiskostenvergoeding van € 0,45 per kilometer. Daarnaast zijn ook de door Hairdo by Vera
gemaakte parkeerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Bij een boeking in combinatie met de visagiste is er een reiskostenvergoeding van €0,55 per kilometer. 

2.2 Bij reistijd langer als 45 minuten word er €25,- extra in rekening gebracht.


3. Totstandkoming boeking
3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, telefonisch,
per e-mail, Whatsapp of Facebook een aanbod van Hairdo by Vera aanvaardt.
3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de
algemene voorwaarden van Hairdo by Vera alvorens een boeking te doen.
3.3 Aan druk- en zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes kunnen geen
rechten worden ontleend.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5 Hairdo by Vera vraagt bij een reservering een aanbetaling van €75,-.

3.6 De aangegeven prijslijst is geldig tot 12 maanden op het moment van aanvragen. Als de betreffende datum pas na 12 maanden van aanvragen plaatsvind, moet u rekening houden met een eventuele prijsverhoging.


4. Betaling
4.1 Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden op de wijze en op het moment
zoals op de factuur beschreven staat.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim
en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum
van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Hairdo by Vera moet maken ter
inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de
opdrachtgever.


5. Overmacht
5.1 In geval van overmacht waaronder o.a. maar niet uitsluitend wordt verstaan: ziekte,
ongeval, ernstige (familie) omstandigheden en omstandigheden die niet voorzienbaar zijn
kan Hairdo by Vera te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren.
5.2 Het bruidspaar wordt op de hoogte gesteld en hebben de volgende keuzes: zelf een
bruidsstyliste zoeken, of Hairdo by Vera zal zich inspannen een collega te vinden die de
opdracht kan overnemen. Hierbij heeft het bruidspaar recht op annulering van het contract.
De kosten van de proefsessie worden niet vergoed, wanneer die al is geweest.
5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Hairdo by Vera niet tot schadevergoeding
aanspreken.


6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen
de door Hairdo by Vera gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg
van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever, alleen met een geldige reden (bv.
ziekte, overlijden, annulering van de bruiloft), tot uiterlijk 6 maanden vóór de opdracht worden geannuleerd waarbij alleen de aanbetalingskosten niet gerestitueerd worden.
6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende
annuleringskosten verschuldigd:
1. a) Bij annulering vanaf 6 maanden voor de opdracht: 40% van het totale
factuurbedrag.
2. b) Bij annulering vanaf 4 maanden voor de opdracht: 60% van het totale
factuurbedrag.
3. c) Bij annulering vanaf 2 maanden voor de opdracht: 80% van het totale
factuurbedrag.
4. d) Bij annulering binnen 48 uur voor de opdracht 100% van het totale
factuurbedrag.


7. Aansprakelijkheid en schade
7.1 Hairdo by Vera zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Hairdo by Vera is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan
doordat Hairdo by Vera is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet
volledige gegevens.
7.3 Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en
voldoende gemotiveerd bij Hairdo by Vera te worden ingediend.
7.4 Hairdo by Vera sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel
direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die niet te wijten zijn aan
opzet of grove schuld van Hairdo by Vera en die krachtens de Nederlandse wet of de in het
maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Hairdo by Vera kunnen worden
toegerekend.
7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade waartegen Hairdo by
Vera is verzekerd en die door de verzekeraar worden vergoed. Niet voor vergoeding in
aanmerking komen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.


8. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
8.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Hairdo by Vera
8.2 Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de mail die verstuurd is na het bevestigen van
de reservering.
8.3 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de overeenkomst. De laatste versie is van 01-01-2020.


9. Slotbepalingen
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en
Hairdo by Vera bestaat, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen
Hairdo by Vera en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht
zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.